Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie v zmysle legislatívneho dekrétu z 30.06.2003 „Kódex o ochrane osobných údajov“


V zmysle čl. 13 legislatívneho dekrétu č. 196 z 30. júna 2003 informuje Dunaj Fruit o tom, že spracúvame osobné údaje klientov a dodávateľov, ako aj osôb ktoré nám vedome oznámia svoje osobné údaje (telefonicky, faxom alebo e-mailom).

V rámci legislatívnych opatrení zaručujeme, že spracovanie osobných údajov sa realizuje s ohľadom na základné práva a slobody, ako aj na dôstojnosť dotknutej osoby, s osobitným zreteľom na zachovanie mlčanlivosti,osobnej identity a na právo na ochranu osobných údajov.

Stanovenie cieľa a účelu pri spracovaní údajov

 • Splnenie zákonných povinností, povinností z nariadení, noriem EÚ ako aj z občianskoprávnych a daňových zákonov.
 • Splnenie eventuálnych zmluvných záväzkov voči dotknutej osobe.
 • Splnenie činností v spojení s obchodnou činnosťou našej firmy ako je vypĺňanie interných štatistík, pre účtovníctvo a pre vedenie evidencie a výkazov o zákazníkoch a dodávateľoch.
 • Stanovenie cieľov obchodného charakteru ako zaslanie obchodných informácií a reklamného materiálu (poštou, faxom alebo  e-mailom), marketing a prieskumy trhu.
 • Ochrana pohľadávok a administratíva záväzkov.

So zreteľom na vyššie uvedené stanovenie cieľov budú Vaše osobné údaje v prípade potreby postúpené

 • verejným správam a inštitúciám, ak to zákon predpokladá.
 • úverovým inštitúciám, s ktorými firma udržuje obchodné styky kvôli správe pohľadávok/ záväzkov a na sprostredkovanie financovania.
 • všetkým tým fyzickým a/alebo právnickým, verejným a/alebo súkromným osobám (právnické, správne kancelárie, kancelárie daňových poradcov, súdy, obchodné komory atď.), ak sa postúpenie ukáže ako potrebné alebo účelné pre vykonávanie našej činnosti ako aj vyššie uvedeným spôsobom s vhodným stanovením cieľov.

Rozširovanie

 • Osobné údaje spracovávané našou firmou nepodliehajú žiadnemu rozširovaniu.

Realizácia spracovania osobných údajov

 • Spracovanie osobných údajov sa môže realizovať pomocou elektronických, v každom prípade automatických prostriedkov, alebo bez nich a zahŕňa všetky postupy predpokladané  v čl. 4, odsek 1, písmeno alegislatívneho dekrétu č. 196 z 30. júna 2003 a nevyhnutné pre príslušné spracovanie osobných údajov.
 • Spracovanie osobných údajov sa v každom prípade realizuje pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré zabezpečujú jeho bezpečnosť a zachovanie mlčanlivosti.

Práva dotknutej osoby:

 • Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutej osobe možnosť výkonu určitých práv podľa čl. 7. Konkrétne má právo vedieť, ktoré osobné údaje o nej prevádzkovateľ vlastní a dostať informáciu o tom, či sú údaje o nej k dispozícii, aj keď ešte nie sú uložené a dozvedieť sa zrozumiteľnou formou o podrobnostiach o týchto údajoch, o pôvode, dôvode a účele ich spracovania, ako aj o údajoch o prevádzkovateľovi a o osobe zodpovednej za spracovanie a o osobách a kategóriách osôb, ktorým budú tieto údaje pravdepodobne sprostredkované.
 • Dotknutá osoba má právo svoje údaje potvrdiť, kontrolovať, opraviť, doplniť a požiadať, aby boli údaje vymazané, blokované a zmenené na anonymné, ak ich spracovanie odporuje zákonným ustanoveniam.
 • Dotknutá osoba má právo z oprávneného dôvodu čiastočne alebo úplne odoprieť spracovanie svojich údajov, ako aj požadovať ich vymazanie, blokovanie, premenu na anonymné údaje a bez oprávneného dôvodu, ak sa údaje použijú na účely obchodnej informácie, zasielania reklamných materiálov, priameho predaja alebo na výskum trhu a verejnej mienky.
 • Predmetné práva môže dotknutá osoba alebo ňou poverená osoba uplatniť dopytom u zodpovednej osoby (Thomas Holzner, thomas.holzner@dunajfruit.sk).

Prevádzkovateľ je

 • Dunaj Fruit s.r.o, Tichá 45, 81102 Bratislava, v osobe zákonného zástupcu pána Thomasa Holznera. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny a doplnky na tomto vyhlásení, najmä ale v prípade zmeny zákonov alebo nových smerníc v súvislosti s vyhlásením.

Cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá v počítači užívateľa pri jej prehliadaní. Súbory cookie sa používajú z rozličných dôvodov. Postarajú sa napríklad o efektívnejšiu navigáciu, o ukladanie preferencií užívateľa, alebo všeobecne o zlepšenie skúseností užívateľa.

Táto stránka používa súbory cookie

Návštevou na našej webovej stránke vyjadrujete súhlas s ukladaním súborov cookie, vrátane tých od tretích strán.

Táto stránka  ukladá nasledovné súbory cookie

 1. Nevyhnutne potrebné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú čisto technického charakteru a slúžia na ochranu proti zneužitiu online služieb ako aj na poskytovanie určitých funkcií, ako napr. prístupu do chránenej zóny. Konkrétne tu ide väčšinou o tzv. „session-cookies“, ktoré obsahujú náhodne vytvorené identifikačné číslo „session“ a po zavretí internetového prehliadača sa vymažú.
 2. Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú technického charakteru a slúžia na zlepšenie skúseností užívateľa. Funkčné súbory cookie obsahujú určité nastavenia a údaje (napr. výber jazyka) a umožňujú prispôsobenie webovej stránky preferenciám užívateľa.
 3. Súbory cookie na analýzu užívania: Na analýzu užívania používa Dunjafruit Google Analytics, webovú analyzačnú službu od Google Inc. („Google”). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré slúžia na zisťovanie informácií o využívaní stránky, vrátane IP adresy užívateľa. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie užívania webovej stránky, aby mohol spracovať správy o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a aby mohol poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google pravdepodobne poskytne zhromaždené informácie tretím stranám, pokiaľ to zákon predpisuje a pokiaľ tretie strany spracovávajú tieto údaje z poverenia spoločnosti Google.
 4. Súbory cookie od  tretích strán na marketingové a retargetingové účely: Dunajfruit používa služby tretích strán, okrem iného Google Analytics. Pomocou Google Analytics sa ukladajú súbory cookie, ktorých cieľom je zobraziť užívateľovi personifikovanú reklamu cez sieť Google Advertising Netzwerk. Priradenie inzerátov sa realizuje na základe webových stránok, navštívených v minulosti a z toho zistených záujmov užívateľa.

Súbory cookie od Google

Tretia strana Google ukladá pri návšteve tejto webovej stránky nasledovné súbory

Cookie:

 • __utma: Slúži na rozpoznanie a jednoznačne identifikuje návštevníka. Tento súbor cookie sa vymaže po 2 rokoch.
 • __utmb: Slúži na zistenie návštevnosti stránok a vymaže sa po 30 minútach.
 • __utmc: Toto je súbor „session-cookie“ a zavretím internetového prehliadača sa vymaže.
 • __utmt: Slúži na tlmenie intenzity dopytu a vymaže sa po 10 minútach.
 • __utmz: Slúži na meranie prístupov cez reklamné kampane. Tento súbor cookie sa vymaže po 6 mesiacoch.

Súbory cookie blokovať a vymazať

Ukladanie súborov cookiemôžete blokovať a jednotlivé alebo všetky už uložené súbory cookie  môžete aj vymazať. Nezabudnite však, že určité funkcie potom môžu byť obmedzené alebo možno sa ani nedajú použiť. Deaktivácia a vymazanie funguje pri jednotlivých internetových prehliadačoch odlišne. Tu nájdete linky na návody pre najviac používané internetové prehliadače:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari (Mac)

Internet Explorer

Opera

iOS

Táto webová stránka používa súbory cookie a využíva služby tretích strán, ktoré taktiež používajú súbory cookie. Návštevou tejto webovej stránky súhlasíte s použitím súborov cookie. Čítať ďalej…